ജോസ്‌ലി ജിദ്(ലോണ്‍ലി ഡോഗ്ഗി)

Name in English: 
Lonely Doggy,Josely Jid
Artist's field: 
Alias: 
ലോണ്‍ലി ഡോഗ്ഗി
ജോസ്‌ലി ജിദ്
ജോസ്‌ലി ലോണ്‍ലി ഡോഗ്ഗി