കൃഷ്ണഭാസ്ക്കർ മംഗലശ്ശേരി

Name in English: 
Krishnabhaskkar Mangasseri
Artist's field: 

ആശാ ബ്ളാക്ക് സിനിമയുടെ സംഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു (co writer)