അജി പുളിയറക്കോണം

Name in English: 
Aji Puliyarakkonam
Artist's field: 

'സ്റ്റഡി ടൂർ' ചിത്രത്തിന്റെ ചമയം