ലിബിൻ മോഹനൻ

Name in English: 
Libin Mohanan
Libin Mohanan
Artist's field: 
Alias: 
ലിബിൻ ഒ എം

ടമാർ പഠർ സിനിമയിലെ മേക്കപ്പ് മാൻ