കെ രാജഗോപാൽ

Name in English: 
K Rajagopal
Alias: 
കെ രാജഗോപാൽ (നിർമ്മാതാവ്)

കെ ആർ ജി  ബാനറിന്റെ  ഉടമയാണ് കെ രാജഗോപാൽ എന്ന നിർമ്മാതാവ്