അഷ്ക്കർ സൗദാൻ

Name in English: 
Ashkkar Saudan

അഷ്ക്കർ സൗദാൻ, ചലച്ചിത്ര നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹോദരീ പുത്രൻ. മിത്രം സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചു