ലോല

Name in English: 
Lola
Artist's field: 

വെള്ളിമൂങ്ങ സിനിമയിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു