മഹേഷ്‌

Name in English: 
Mahesh
Artist's field: 

അശ്വാരൂഡൻ സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു