സജീവ്‌

Name in English: 
Sajeev

അശ്വാരൂഡൻ സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു