ശോഭന ചന്ദ്രമോഹൻ

Name in English: 
Shobhana Chandramohan
Artist's field: 

ശോഭന ചന്ദ്രമോഹൻ, പേർഷ്യക്കാരൻ സിനിമയിൽ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു