അരുണ്‍ നായിക്

Name in English: 
Arun Naik
Artist's field: 

അരുണ്‍ നായിക്,ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിലെ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിങ്ങർ 4 റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ മത്സരാർഥിയായിരുന്നു. പേർഷ്യക്കാരൻ സിനിമയിൽ പാടി