പി സി വേലായുധൻ

Name in English: 
P C Velayudhan
Alias: 
വേലായുധൻ