റിച്ചാർഡ് ഫോർട്ട്‌ കൊച്ചി

Name in English: 
Richard Fort Kochi