ദയ ബിജിബാൽ

Name in English: 
Daya Bijibal
Artist's field: 

ദയ, സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജിബാലിന്റെ മകൾ.