ഷെറീജ് കെ ബഷീർ

Name in English: 
Shereej K Basheer
ഷെറീജ് കെ ബഷീർ
Alias: 
ഷെറീജ്

ഹോംലി മീൽസ് ,1983 ,എ ബി സി ഡി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു

https://www.facebook.com/shereej.kbasheer