ജെനുസ് മുഹമ്മദ്‌

Name in English: 
Jenus Muhammad
Artist's field: 
Alias: 
ജനുസ് മുഹമ്മദ്‌

ജനുസ് മുഹമ്മദ്‌ സംവിധായകൻ കമലിന്റെ മകൻ

Jenuse Muhammad