ഷെയ്ക് ഇലാഹി

Name in English: 
Sheikh Illahi
Alias: 
എം എസ് ഷെയ്ക് ഇലാഹി
ഷൈയ്ക്ക് ഇലാഹി