രമേഷ് മുരളി

Name in English: 
Ramesh Murali
Artist's field: 

വിസില്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് രമേഷ് മുരളി