കെ സി ഗോകുലൻ പിലാശ്ശേരി

Name in English: 
Gokul Pilassery
Alias: 
ഗോകുൽ പിലാശ്ശേരി
കെ സി ഗോകുലൻ