ജിജുമോൻ ടി ബ്രൂസ്

Name in English: 
Jijumon T Bruce
Alias: 
ജിജുമോൻ മെഗാ മീഡിയ കൊച്ചി