എസ് ജി ബാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
S G Balakrishnan