പി എൻ എം ആലിക്കോയ

Name in English: 
P N M Alikkoya