കൃഷ്ണ

Name in English: 
Krishna
Alias: 
70's, 80's കൃഷ്ണാ, കൃഷ്ണൻ
പി എസ് കൃഷ്ണ