രാധിക

Name in English: 
Radhika (Senior)
Alias: 
രാധിക (സീനിയർ)
മാജിക് രാധിക
ശിവന്ത മണ്‍ രാധിക