മനു മഞ്ജിത്ത്

Name in English: 
Manu Manjith
Artist's field: 
Alias: 
ഡോ മനു മഞ്ജിത്ത്
മനു മഞ്ചിത്ത്

ഹോമിയോ ഡോക്ടർ കൂടിയായ ഗാനരചയിതാവ് മനു മഞ്ജിത്. നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാനങ്ങളെഴുതി.