ശാന്താറാം

Name in English: 
Santharam (AVM)
Alias: 
എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ
എം ശാന്താറാം