എസ് അയ്യപ്പൻ

Name in English: 
S Ayyappan
Alias: 
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ, അസ്സോ.എഡിറ്റർ