കെ പി കുമാർ

Name in English: 
K P Kumar

കെ പി കൊട്ടാരക്കരയുടെ മകൻ