ഷറഫ് കാരൂർ പടന്ന

Name in English: 
Sharaf Karoor Padann