മിനി

Name in English: 
Mini
Alias: 
മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ ഫെയിം