കെ എസ് മൂർത്തി

Name in English: 
K S Moorthy
Alias: 
മൂർത്തി