എൻ എൽ ജി സിബി

Name in English: 
NLG Sibi
Artist's field: 
Alias: 
സിബി എൻ എൽ ജി

എൻ എൽ ജി സിബി, തകര ബാന്റ്