അരുൺ ജെയിംസ് തകര

Name in English: 
James Thakara
Artist's field: 
Alias: 
ജെയിംസ് തകര
അരുൺ തകര

അരുൺ ജെയിംസ് തകര , തകര ബാന്റ്

Arun James