ജോസഫ് വിജീഷ്

Name in English: 
Joseph Vijish

ജോസഫ് വിജീഷ് , തകര ബാന്റ്.

Joseph Vijeesh