സി ആർ ലക്ഷ്മി

Name in English: 
C R Lakshmi
Alias: 
ലക്ഷ്മി
ലക്ഷ്മിയമ്മ
ലക്ഷമീദേവി