കെ രാമഭദ്രൻ നായർ

Name in English: 
K Ramabhadran Nair