സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ

Name in English: 
C N Sreekandan Nair