എൻ സോമൻ നായർ

Name in English: 
N Soman Nair
Alias: 
അസിസ്റ്റന്റ് കലാസംവിധാനം