ആർ സി പുരുഷോത്തമൻ

Name in English: 
R C Purushothaman
Alias: 
ആർ സി പുരുഷു