ശ്യാംധർ

Name in English: 
Syamdhar
Artist's field: 

സംവിധായകൻ. സെവൻത് ഡേ എന്ന ചിത്രത്തിലുടെ സംവിധായകനായി

Syamdhar