ഹനീഷ് ഖനി

Name in English: 
Haneesh Khani

തൃശൂര്‍ സ്വദേശം.  ഡോക്ടറാണ്.  വില്ലേജ് ഗയ്സ്  ആദ്യത്തെ സിനിമ.