മദ്രാസ്‌ സ്ട്രിംഗ് ക്വാർടെറ്റ്

Name in English: 
Madras String quardet
Artist's field: