രാമചന്ദ്രൻ

Name in English: 
Ramachandran
Alias: 
രാമചന്ദ്രൻ (ശബ്ദലേഖനം)
ശ്യാമള സ്റ്റുഡിയോ