കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ

Name in English: 
K Ayyappa Paniker
കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ
Artist's field: