പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
P K Radhakrishnan