ആർ-ഫാക്ടർ

Name in English: 
R-Factor
Artist's field: 

യുവാക്കളായ ഒരു കൂട്ടം സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരും എഡിറ്റര്‍മാരും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്‍മാരും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് സംവിധാനത്തിനു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആര്‍ഫാക്ടര്‍.