ദേവദത്ത് ബിജിബാൽ

Name in English: 
Devadutt Bijibal
Artist's field: 

സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജിബാലിന്റെ മകൻ ദേവ ദത്ത് ബിജിബാൽ