സേതുലക്ഷ്മി

Name in English: 
Sethulakshmi
Sethulakshmi
Alias: 
ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്

നാടക രംഗത്തുനിന്നും സിനിമയിലെത്തിയ അഭിനേത്രിയാണ് സേതുലക്ഷ്മി. സേതുലക്ഷ്മിയുടെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ഈ കണ്ണികൂടി യാണ് . ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ അവർ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടി.