കെ പി നാരായണൻ നായർ

Name in English: 
K P Narayanan Nair