റോബിൻ പ്രാറ്റ്

Name in English: 
Robin Pratt

"കേരളവർമ പഴശ്ശിരാജ" എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ വിദേശ നടൻ